Monitoring urządzeń chłodniczych XWEB HACCP:

XWEB system irmy Porkka jest niezależnym systemem monitoringu z funkcją alarmu ostrzegawczego dla urządzeń chłodniczych. XWEB jest kompaktowym komputerem, który działa jako niezależny serwer sieciowy uzupełniony o własną gotowa stronę internetowa. Dostęp do informacji może być uzyskany zarówno poprzez internet, jak i telefon wyposażony w GPRS. Firma Porkka oferuje różne wersje, odpowiednie do małych lub dużych aplikacji. System XWEB pozwala na stały monitoring urządzeń , kontrolę i zmia- nę ustawień w czasie rzeczywistym. Zapisuje on wartości temperatury i dane alarmowe w sposób ciągły oraz informuje personel o usterkach działania urządzenia. Dostęp do systemu jest możliwy z dowolnego komputera, ponieważ nie jest wymagane żadne oprogramowanie wejściowe.

Łatwy nadzór

W porównaniu do tradycyjnych, pasywnych systemów monitorujących, system Porkka XWEB oferuje kontrolę temperatury w czasie rzeczy- wistym oraz ostrzeżenia alarmujące, które moga być zintegrowane z istniejącym systemem BMS (ang.: Building Monitoring System). Prze- glądarka umożliwia dostęp posiadaczowi hasła do różnych poziomów w zależności od potrzeby. Również dostęp do informacji na poszczegól- nych poziomach jest łatwy i prosty dla każdego użytkownika.

Redukcja kosztów utrzymania

Monitorowanie danych temperaturowych w czasie rzeczywistym umoż- liwia szybki dostęp do informacji o stanie użytkowania urządzenia. To z kolei pozwala osobie obsługującej na kontrolę funkcjonowania urzą- dzenia i redukcję zużycia energii. Personel obsługujący może również uzyskać istotne informacje, dotyczące konieczności serwisowania. Ma to również wpływ na zmniejszenie awaryjności głównych elementów, co redukuje całkowite koszty utrzymania całego urządzenia.

Inteligencja = wiedza

System XWEB irmy Porkka umożliwia operatorowi na lepszą kontrolę użytkowania urządzenia chłodniczego, co z kolei jest korzystniejsze dla środowiska naturalnego. Na przykład system pozwala na rejestr otwarcia – zamknięcia drzwi (w przypadku urządzeń wyposażonych w wyłącznik drzwi), cykli rozmrażania itp.. To z kolei może uwidocznić krytyczne punkty funkcjonowania urządzenia, na przykład, gdy drzwi pozostają zbyt długo otwarte podczas dostawy towaru. Po analizie danych i przeszkoleniu personelu koszty zużycia energii mogą zostać zmniejszone.

Informacja o urządzeniu

W obrębie cyfrowego wyświetlacza temperatury znajduje się płytka sterująca, wyposażona w podłączenie TTL. Opcjo- nalnie dostępny jest również dodatkowy adapter RS485. Jednostka kontrolna wykorzystuje protokół przekazu danych Modbus RTU. Elementy urządzenia chłodniczego podłączone są do komputera Porkka XWEB (system operacyjny Linux). Możliwy jest wybór spośród różnych modeli, pozwalają- cych na ciągły monitoring do 12 jednostek; największy jest w stanie kontrolować do 230 jednostek. Dostępne są również rozwiązania programowe dostosowane do różnych wymagań klienta.

Dobrym rozwiązaniem jest zrobienie zdjęcia cyfrowego każdego elementu urządzenia po zainstalowaniu, wówczas graiczny interfejs użytkownika wyświetla informację w cza- sie rzeczywistym, dotyczącą temperatury i funkcjonowania urządzenia. W celu podłączenia do sieci należy użyć kabla RJ-45 i przyporządkować do ustalonego adresu IP. Pozwoli to na ciągłe podłączenie kilku użytkowników w tym samym czasie. Można również podłączyć system do gniazdka siecio- wego poprzez modem, jednakże wówczas w danym czasie tylko jeden użytkownik może mieć dostęp do systemu.

Film obrazujący zasadę działania monitoringu chłodniczego urządzeń Porkka